Seuran säännöt

Jyvässeudun Paini-Ässät ryn säännöt


Hyväksytty vuosikokouksessa 25.4.2022

Hyväksytty PRH:ssa 27.7.2022


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Jyvässeudun Paini-Ässät ry. Seuran kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

1.     kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

2.     edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä         elämäntapoja;

3.     edistää tasa-arvoista ja eettistä urheilu- ja liikuntaseuratoimintaa sekä;

4.     toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta ja;

5.     toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla.         

                                          

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1.     järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita                        vastaavia kulttuuritapahtumia;                               

2.     harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä;

3.     sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;


Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1.     järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

2.     harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;

3.     ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja                     bingotoimintaa;

4.     järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä;

5.     omistaa osakkeita ja arvopapereita;

6.     sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyskokouksen vahvistaman syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1)     jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan               liittyessään sitoutui;

2)     tai jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella                             huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka

3)     jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja                           jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous, pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.                   valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2.                   valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3.                   esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä                         kalenterivuodelta;

4.                   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden                           myöntämisestä;

5.                   päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§:n                         edellyttämällä tavalla; sekä

6.                   käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat                           asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.               valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2.               valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3.               vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4.               vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suurus sääntöjen 3§:n                           mukaisesti

5.               vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot

6.               päätetään hallitukseen valittavien määrästä, vähintään kolme (3)                     henkilöä

7.               valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet

8.               valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja                     varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajaksi                     voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

9.               päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen                                   alaisuudessa toimivista jaostoista sekä annetaan hallitukselle                         valtuudet jäsenten valitsemiseen;

10.            käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai seuran internet-sivuilla.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmesta - kuuteen (3–6) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1.               päättää seuran jäsenyyksistä;

2.               edustaa seuraa ja valitsee seuran edustajat ja varaedustajat eri                       järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

3.               johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä                       valvoa seuran sääntöjen   noudattamista ja hallituksen päätösten                   täytäntöönpanoa;

4.               kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät                       asiat;

5.               panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

6.               päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta;

7.               pitää luetteloa seuran jäsenistä;

8.               laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi,                                     toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

9.               valita tarvittaessa jäsenet syyskokouksen asettamiin jaostoihin;                       sekä

10.            ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia. 

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa yksin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 § Toiminnantarkastajat

Seuralla on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, lakkautetaan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n alaiseen seuraan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan yhdistyneelle Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n seuralle tai oman alueen Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n piirijärjestölle tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä. Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.